Financovanie mestskej strany Team Bratislava a kampane

Pokračujeme aj naďalej poctivo

Založenie mestskej strany, príprava kandidátov, opätovná kandidatúra na primátora či kampaň celkovo stoja peniaze. Bez nich to nepôjde. Dôležitý je ich pôvod, transparentnosť pri ich prijímaní a nakladaní s nimi. Preto sme zostavili základné pravidlá pre našu kampaň, ktoré zodpovedajú aj zákonu 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach a zákonu 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

So žiadosťou o podporu oslovujeme vybraných väčších darcov ako aj širšiu verejnosť. Sme si istí, že táto forma darcovstva neprinesie iba financie, ale vytvorí lepšie prepojenie medzi našimi kandidátmi na starostov, poslancov a v neposlednom rade na primátora s verejnosťou.

  • dary prijímame na transparentný účet;
  • všetci darcovia budú zverejnení aj na našej webovej stránke; s každým jednotlivým darcom bude uzatvorená zmluva;
  • darované peniaze budú určené len založenie a chod mestskej strany Team Bratislava, prípravu kandidátov do volieb a kampaň celkovo (finančný dar nebude priamo ani nepriamo spojený s akýmikoľvek požiadavkami darcu, nesúvisí ani so žiadnou výhodou, službou alebo plnením či očakávaním alebo prísľubom výhody, služby alebo plnenia darcovi alebo tretej osobe);
  • ak bude pôvod peňazí dôvodne spochybnený, dar s okamžitou platnosťou vrátime darcovi.